"מטלת הביצוע"

בדף זה תמצאו מגוון סיפורי מסגרת של הסדנאות שיפעלו השנה בפרויקט "אזרחות פעילה" וסיפורים שרוכזו ופורסמו ע" המפמ"ר ללימוודי אזרחות, מורים מדריכים ומנחים.

כמו כן, התייחסות למבנה העבודה הכתובה - מטלת הביצוע".

קיימת גם עבודה לדוגמא.

מבנה העבודה הכתובה

1. עמוד שער:

  • בדף השער יש לכלול את: נושא העבודה, שם הכותבים, שם בית-הספר, שם המנחה\ תאריך הגשה

  • נושא העבודה – יש להציג את הבעיה הנחקרת שנגזרה מהבעיה שהוצגה בסיפור המסגרת.

2. תוכן העניינים:

  • פירוט ראשי הפרקים לפי סדר הופעתם בעבודה ומספרי עמודים.

3. מבוא:

  • מטרת המבוא להציג בפני הקורא את עיקרי העבודה; במבוא יש להציג את סיפור המסגרת, את הבעיה שהקבוצה בחרה לחקור, את הקשר שלה למקצוע האזרחות ואת דרך בדיקתה.

4. סקירת ספרות:

  • בסקירת הספרות יש להתבסס לפחות על 2-3 מקורות מגוונים עדכניים הסוקרים את הנושא מהיבטים שונים לצורך הבנת מורכבות הבעיה (המקורות הם בנוסף לספר הלימוד).

  • יש להבהיר כיצד סקירת הספרות תורמת להבנת הבעיה הנחקרת.

  • הצגת המידע המעובד.

5. בדיקת הבעיה

  • הסבר על דרך הבדיקה. במידה והוחלט לאסוף נתונים מאנשים, יש להגדיר את פרופיל אוכלוסיית המחקר, מספר הנחקרים, מין הנחקרים, טווח הגילים ונתונים רלוונטיים נוספים ולהקפיד שהם מתאימים לבעיה הנבדקת.

  • כלי הבדיקה לאיסוף הנתונים מהשטח: יש להציג את הכלי שבאמצעותו נעשה איסוף הנתונים ולנמק מדוע נבחר כלי זה ודרך זו לאיסוף הנתונים (שאלון, ראיון, תצפית. נדרש להיעזר בכלי בדיקה אחד). יש לצרף לעבודה בנספחים טופס ריק של כלי הבדיקה בו נעשה שימוש.

6. הצגת הממצאים

  • יש להציג את הנתונים באופן חזותי או מילולי וניתן לצרף לוחות וגרפים מסכמים.

7. דיון, מסקנות ופתרונות אפשריים

  • ניתוח הממצאים.

  • הסבר לגבי הפתרונות האפשריים הנובעים מניתוח הממצאים.

  • בחירת הפתרון המועדף והנמקה המפרטת מדוע הפתרון הנבחר עדיף על פני הפתרונות האחרים.

8. הצגת התוצר

  • בתוצר יוצגו בתמציתיות – הבעיה שנבדקה, דרך הבדיקה, המסקנות והפתרון הרצוי בצורה משכנעת.

9. יומן אישי לתיעוד הלמידה

  • יומן לכתיבה רפלקטיבית משוב ורפלקציה – מה למדתי? ממה נהניתי? מה הייתי עושה אחרת? באילו קשיים נתקלתי במהלך העבודה? איך התגברתי על קשיים אלה? מה למדתי מאחרים? מה עזר לי להבין את הבעיה? מה תרמתי לחברי הקבוצה שלי? באיזו דרך נקטתי כדי לשכנע אותם כשהדבר נדרש? המסקנות לגבי דרך הלמידה שלי ועוד.

10. ביבליוגרפיה

רשימה הביבליוגרפית תיכתב על פי סדר הא"ב - שם משפחה של המחבר

רישום ספרים:

שם הסופר/עורך (שם משפחה, שם פרטי), (שנה), שם הספר, שם ההוצאה, מקום ההוצאה, מספרי העמודים או הפרקים בהם נעזרו חברי הקבוצה.

כתבי עת:

שם הכותב (שם משפחה, שם פרטי), (שנת הפרסום), שם המאמר, בתוך: שם כתב העת, הכרך, מספרי העמודים.

עיתון:

שם הכותב (שם משפחה, שם פרטי), "שם המאמר", בתוך: שם העיתון, יום ההופעה, מספר העמוד.

כאשר יש התייחסות למקורות אינטרנט יירשם שם האתר והתאריך בו נשלף המידע.

11. נספחים

- הצגת טופס ריק של כלי הבדיקה לאיסוף נתונים מהשטח (שאלון,ראיון, תצפית).

- רצוי להביא לוח ובו ריכוז התשובות של כל הנבדקים לכל השאלות.

- ניתן להציג לוחות, מאמרים, תמונות, תרשימים ועוד.

קישור לאתר מטלת הביצוע